Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา
อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ... (21 ต.ค. 2563)  
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง... (02 มิ.ย. 2563)  
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (28 พ.ค. 2563)  
เงินช่วยเหลือเยียวยา คนพิการ สถานการณ์ COVID-19 (27 พ.ค. 2563)
ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งปร... (27 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (29 พ.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลู... (29 พ.ย. 2562)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์แล... (01 ต.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุรธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุ... (26 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท... (06 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับ... (31 พ.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (14 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้ายขององค์การบริ... (30 ม.ค. 2562)
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชกา... (07 ม.ค. 2562)
แจ้งข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เ... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (13 ก.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมา... (28 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (24 ส.ค. 2563)  

กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านคอ... (24 ส.ค. 2563)  

การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม... (24 ส.ค. 2563)  

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมา... (04 พ.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมใ... (06 พ.ย. 2562)

อบต.กองก๋อย ได้ร่วมกันดำเ... (11 ม.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรี... (28 ก.ย. 2560)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงก... (03 ก.ย. 2560)

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมกา... (18 ส.ค. 2560)

อบต.กองก๋อย ร่วมพิธีเจริญ... (28 ก.ค. 2560)

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริ... (18 ก.ค. 2560)

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... (06 ก.ค. 2560)

วันปิยมหาราช ประจำปี 2559... (10 พ.ย. 2559)

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรร... (28 ก.ย. 2559)

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประ... (31 ส.ค. 2559)

โครงการรวมพลังราษฎรอาสาสม... (30 ส.ค. 2559)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (21 ก.ค. 2559)

โครงการสืบสานประเพณีรถน้ำ... (21 ก.ค. 2559)

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำป... (21 ก.ค. 2559)

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 25... (12 ม.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 ต.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างสะพานข้ามห้วยปางผัน (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริ... (23 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกองต๊อก หมู่ที่ 9 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี บ้านท่าฝาย หมู่ที่ 7 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศร่างแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และ เกณฑ์การให้คะแนนการเสนอราคา จัดซื้อครุ... (03 ก.ย. 2562)
ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลัก ระหว่าง ปากทางบ้านห้วยเกี๋ยวหลวง หม... (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองต๊อก หมู่ที่ 9 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 1) หมู่ที่ 3 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 3) หมู่ที่ 3 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่แพหลวง จุดที่ 4 ห... (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยเกี๋ยวน้อย หมู่ที่ 4 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยเกี๋ยวหลวง หมู่ที่ 4 (04 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านห้วยช้างหลวง - บ้าน... (04 ก.พ. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (23 ก.ย. 2562)  
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 (25 มิ.ย. 2562)  
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 (28 มี.ค. 2562)  
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (26 ธ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2561 (06 ก.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (06 ส.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (06 ก.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (11 มิ.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 พ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 (05 เม.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 (06 มี.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (09 ก.พ. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 (10 ม.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (13 ธ.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (07 พ.ย. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (05 ต.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (08 ส.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (06 ก.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (02 มิ.ย. 2560)
Responsive image
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 (02 มี.ค. 2563)  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562 (02 มี.ค. 2563)  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 (02 มี.ค. 2563)  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 (02 มี.ค. 2563)
คำสั่งรักษาราชการแทน (31 ธ.ค. 2562)
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง (03 มิ.ย. 2562)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (03 มิ.ย. 2562)
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (03 มิ.ย. 2562)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (03 มิ.ย. 2562)
นโยบายกุลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (03 มิ.ย. 2562)
Responsive image
Social Network

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th