Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.กองก๋อย ประจำปี 2567 (13 มิ.ย. 2567)  
ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (22 เม.ย. 2567)  
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (18 เม.ย. 2567)  
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 (17 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปี 2567 (05 มี.ค. 2567)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี 2566 (27 ก.พ. 2567)
รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ... (27 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลกองก๋อยต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 (08 ก.พ. 2567)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน... (24 ม.ค. 2567)
รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร. องค์การบริ... (02 ม.ค. 2567)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน... (27 พ.ย. 2566)
งานลอยกระทงตำบลกองก๋อย ประจำปี 2566 (13 พ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ... (09 พ.ย. 2566)
ประกาศเลื่อนวันที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำ... (09 พ.ย. 2566)
ชะลอ - หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย (31 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (31 ต.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย พ.ศ.2566 (09 ต.ค. 2566)
ประกาศจากกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือ... (06 ต.ค. 2566)
สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปี พ.ศ. 2566 (26 ก.ย. 2566)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน... (25 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (26 มิ.ย. 2567)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (03 มิ.ย. 2567)  

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธง... (01 มิ.ย. 2567)  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเ... (31 พ.ค. 2567)

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปาย... (31 พ.ค. 2567)

การฝึกอบรมจริยธรรมของเจ้า... (14 มี.ค. 2567)

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟบริเว... (07 มี.ค. 2567)

โครงการอบต.สัญจร บำบัดทุก... (21 ก.พ. 2567)

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปี... (26 ม.ค. 2567)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่... (12 ม.ค. 2567)

วิดีทัศน์กิจกรรมหนูน้อยปล... (29 ก.ค. 2566)

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนค... (29 ก.ค. 2566)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (27 ก.ค. 2566)

โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพ... (27 ก.ค. 2566)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ... (28 มิ.ย. 2566)

เชิญชวนร่วมสำรวจความคิดเห... (30 เม.ย. 2566)

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเส... (05 เม.ย. 2566)

กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้า... (05 เม.ย. 2566)

โครงการอบต.สัญจร บำบัดทุก... (08 มี.ค. 2566)

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต... (06 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (29 เม.ย. 2567)  
รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนิน... (23 เม.ย. 2567)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (18 ต.ค. 2566)  
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (02 ส.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (05 ก.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (30 พ.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (02 เม.ย. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (05 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างสะพานข้ามห้วยปางผัน (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) (29 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริ... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกองต๊อก หมู่ที่ 9 (17 ก.พ. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จดหมายข่าว
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้าย (20 ม.ค. 2564)  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 ม.ค. 2564)  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 ม.ค. 2564)  
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (23 ก.ย. 2562)
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 (25 มิ.ย. 2562)
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 (28 มี.ค. 2562)
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (26 ธ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2561 (06 ก.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (06 ส.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (06 ก.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (11 มิ.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 พ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 (05 เม.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 (06 มี.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (09 ก.พ. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 (10 ม.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (13 ธ.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (07 พ.ย. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (05 ต.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
Responsive image
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566 (24 เม.ย. 2567)  
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2567 (23 เม.ย. 2567)  
การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน (23 พ.ย. 2566)  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 (26 เม.ย. 2566)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 (26 เม.ย. 2566)
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (26 เม.ย. 2566)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 (20 เม.ย. 2565)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีพ.ศ.2565 (08 ก.พ. 2565)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (11 ต.ค. 2564)
คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต.เป... (06 เม.ย. 2564)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ... (06 เม.ย. 2564)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกร... (20 มี.ค. 2564)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 (16 มี.ค. 2564)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2564 (16 มี.ค. 2564)
โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 (16 มี.ค. 2564)
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึก... (16 มี.ค. 2564)
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่... (16 มี.ค. 2564)
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ... (16 มี.ค. 2564)
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให... (16 มี.ค. 2564)
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงาน... (16 มี.ค. 2564)
Responsive image
Social Network

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2567
Responsive image


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th