Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ประมาณ 98% เป็นคนพื้นราบประมาณ 2% ประชากรทั้งสิ้น 4,947 คน แยกเป็นชาย 2,525 คน เป็นหญิง 2,422 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,872 ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 28 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 3,180 คน แยกเป็นชาย 1,533 คน เป็นหญิง 1,547 คน 
   
การศึกษา
     โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
          - โรงเรียนบ้านกองก๋อย
          - โรงเรียนบ้านแม่แพ
          - โรงเรียนบ้านผาเยอ
          - โรงเรียนบ้านห้วยวอก
          - โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย
          - โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
          - โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ

     โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
          -โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

     ศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวง 5 แห่ง
          - กศน.บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4
          - กศน.บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย หมู่ที่ 4
          - กศน.บ้านห้วยช้าง หมู่ที่ 4
          - กศน.บ้านกองต๊อก หมู่ที่ 9
          - กศน.บ้านผาอันเหนือ หมู่ที่ 9

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง  
          - ศพด. บ้านกองก๋อย (ถ่ายโอนจาก กรมพัฒนาชุมชน)
          - ศพด. บ้านแม่แพ (ถ่ายโอนจาก กรมพัฒนาชุมชน) 
          - ศพด. บ้านผาเยอ (อบต.จัดตั้งเองเมื่อเดือน สิงหาคม 2551) 
          - ศพด. บ้านทะโลงเหนือ (อบต.จัดตั้งเองเมื่อเดือนมีนาคม 2554)
     
สถาบันและองค์การทางศาสนา
     วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง 
          - วัดบ้านกองก๋อย หมู่ 1

     โบสถ์ 2 แห่ง 
          - บ้านแม่แพหลวง หมู่ 3 
          - บ้านท่าฝาย หมู่ 7
    
สาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย
          - บ้านกองก๋อย หมู่ 1

     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 40
             
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ 1 แห่ง   
          - สถานีตำรวจภูธรกองก๋อย


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th