Responsive image
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปี พ.ศ.2564
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ปี 2563
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ร่วมอบรบกิจกรรมให้ความรู้โควิด 19
28 ม.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย งานพริกกระเหรี่ยงของดีอำเภอสบเมย อบต.กองก๋อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2563
13 ม.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย อบต.กองก๋อย ร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า เอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านกองก๋อย ม.1
19 ธ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
12 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
06 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่
06 มิ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th