Responsive image
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปี พ.ศ.2565
17 ม.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปี พ.ศ.2564
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ปี 2563
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ร่วมอบรบกิจกรรมให้ความรู้โควิด 19
28 ม.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย งานพริกกระเหรี่ยงของดีอำเภอสบเมย อบต.กองก๋อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2563
13 ม.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย อบต.กองก๋อย ร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า เอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านกองก๋อย ม.1
19 ธ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
12 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
06 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th