Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

29 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย วิดีทัศน์กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

27 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

27 ก.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานอบต.กองก๋อย

28 มิ.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พ.ศ. 2566

30 เม.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย เชิญชวนร่วมสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

05 เม.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร หัวข้อ “No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส”

05 เม.ย. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย

08 มี.ค. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการอบต.สัญจร บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

18 ก.พ. 2566
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชนตำบลกองก๋อย ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th