Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 เม.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตำบลกองก๋อย (ปีพ.ศ.2566-2570)
06 มี.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย งานกีฬาเยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ปี 2563
26 ก.พ. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อโคโรน่า หรือโควิด-19
11 ม.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมวันเด็ก ปีงบประมาณ 2563
19 ธ.ค. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
12 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
06 พ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับประชาชนในพื้นที่ "การทำโคมไฟล้านนา"
03 มิ.ย. 2562 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th