Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริต







หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 เม.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศ ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
03 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบีญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
28 ก.พ. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กองก๋อย
22 ก.พ. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กองก๋อย
27 ม.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
12 ม.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ฯ
16 ธ.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
08 ธ.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลบ่อหลวง แจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 9 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น.-17.00 น.
08 พ.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
22 ต.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อบต.กองก๋อย พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th