Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
 ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยพิกัดที่  47 Q 0414731  Utm  2000380 ( คลิ้กลิ้งค์ดูแผนที่ด้านล่างนี้ )
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2/@18.0906654,98.1943517,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x23df60ee3c1aa559!8m2!3d18.0906654!4d98.1943517   
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 783  เมตร
         องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(ลำดับที่ 1952 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต           ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  โซน  ซี”  อยู่ทางทิศทางตะวัน
ออกของอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ  84  กิโลเมตร  การเดินทางเข้าสู่อำเภอสบเมยต้องผ่านเขตตำบล
บ่อสลี  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  และต้องผ่าน เขตอำเภอแม่สะเรียงเนื่องจากไม่มีถนนสายหลักจากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง
เนื้อที่
 เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มีเนื้อที่ทั้งหมด   232  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  145,000  ไร่  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลาง น้ำแม่ริด บรอเวณพิกัด M V 037954 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันดอยดงคืด ถึงสันดอยสันหลวงแม่โสร่ง บริเวณพิกัด M V 083930 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามสันดอยระหว่างลำห้วยกองจากับลำห้วยแม่แพน้อย ถึงลำห้วยแม่ตื่น บริเวณพิกัด M V 103964 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ตื่น ถึงจุดตัดน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 114977 ไปตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 114980 ไปทางทิศเหนือตามสันดอยตาลายป่าครั่ง ถึงบริเวณพิกัด M V 114997 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยสันกะโต๋ ผ่านไปตามสันดอยห้วยหวาย สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 152017 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 39.3 กิโลเมตร
         ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่ตื๋น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเรื่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 096830 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ลอบ (แนวแบ่งเขตจังหวัด) สิ้นสุดที่จุดตัดน้ำแม่ริดกับน้ำแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 010848 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M A 152017
ลงมาทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด (แนวแบ่งเขตจังหวัด) ถึงน้ำแม่โถ บริเวณพิกัด M A 158003 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางน้ำแม่โถ ถึงน้ำแม่โถ บริเวณพิกัด            M V 207968 ลงมาทางทิศใต้ ตามสันดอยหลวงตาด ผ่านไปตามสันดอยสันหลวง ถึงลำห้วยดอนกอก บริเวณพิกัด M V 165882 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่วอม สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 096830 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 32.7 กิโลเมตร
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย และตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้น กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 010848 ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงจุดตัดน้ำแม่ริดกับลำห้วยแม่ออก บริเวณพิกัด M V 005896 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 037954 รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันตก ประมาณ 15.9 กิโลเมตร      

ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053-615992
โทรสาร : 053-615992
อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
 
 

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th