Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา
อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายจตุพล พงศ์ยุวพันธุ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
Responsive image
Responsive image
นายนาพู พฤกษาชาติกุล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ ใจเจริญ
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
Responsive image
นายอำนวย คำปัน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายแควอ่วย สมพรธรรม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายนะ หยกสินพูนทวี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายเปะอิ ทวีบุญภิรมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายนุ เลิศวทัญญูสกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายโนะเขรอะ ปัญญามีสี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายปรีชา ดาวเรืองงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายไลอ่วย กัญญาพินิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายอ้าย มณีสายชลเทวี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายอ้าย ภิรมย์นวลแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายไป่แดะ เพชรวงศ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายเทิดศักดิ์ วรรณเฉลิมพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายจันทร์ดี ไพรพนาสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
Responsive image
นายจตุพล พงศ์ยุวพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th