Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา
อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     การคมนาคมภายในตำบลเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันถนนสายต่าง ๆภายในตำบล ประกอบด้วยถนนดินลูกรังจำนวน 8 สาย ประกอบด้วย
          - ถนนสายหลักภายในตำบล (สายบ้านกองก๋อย หมู่ที่ - บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6) จำนวน 1 สาย ระยะทาง 40 กิโลเมตร เป็นถนนดินลูกรังเดิมการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีสภาพสูงชันทรุดโทรมและคับแคบ เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน)
          - ถนนสายรอง(สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) จำนวน 7 สาย เป็นถนนดินลูกรังมีสภาพสูงชันทรุดโทรมและคับแคบ
          - ถนนยางแอสฟัลติคจำนวน 1 สาย
          - ถนนเชื่อมระหว่างตำบลกองก๋อย(บ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1) และตำบลป่าโปง(บ้านกองแป หมู่ที่ 2 ระยะทาง 7) กิโลเมตร
    
การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (ไปรษณีย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
     - เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตั้งอยู่ อบต.กองก๋อย ม.1) รับสัญญาณได้ชัดเจน 3 หมู่
   
การไฟฟ้า
     - หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 2 หมู่บ้าน 245 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,017 คน   
     - หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 7 หมู่บ้าน 909 ครัวเรือน จำนวนประชากร 4,035 คน  
    
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
     ลำน้ำ ลำห้วย 7 แห่ง
   
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ฝายน้ำล้น 
     บ่อน้ำตื้น
     สระน้ำขนาดเล็ก 
     คลองส่งน้ำ
1 แห่ง
7 แห่ง
3 แห่ง
2 แห่ง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th