Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานอบต.กองก๋อย ปี พ.ศ. 2566
Responsive image
วันที่ 25 กรฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย โดย นายศุภณัชรัญญ์ พงสินวุฒิบุญญาภา (แก้วลังกา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานอบต.กองก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วิทยากร นายนพรัตน์ ศรีพวก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้บรรยายการอบรมหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน่าที่ของรัฐ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย โดยมุ่งเน้นการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts บรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “No Gift Policy” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
     
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2566