Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบต.สัญจร บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ภายใต้การบริหารงานของนายศุภณัชรัญญ์  พงสินวุฒิบุญญาภา (แก้วลังกา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบต.สัญจร บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย โดย โครงการอบต.สัญจรฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อการประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนทั้งหมด 9 หมู่บ้านคือ
หมู่ที่ 1 บ้านกองก๋อย 
หมู่ที่ 2 บ้านผาเยอ 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่แพหลวง   
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่แพน้อย 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยวอก                                                         
หมู่ที่ 7 บ้านท่าฝาย
หมู่ที่ 8 บ้านทะโลง 
หมู่ที่ 9 บ้านกองต๊อก
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯเพื่อแสดงความคิดเห็นทั้งผู้นำชุมชน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน จำนวน 500 คน
โดยแต่ละหมู่บ้านได้ แสดงระดมความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ และความต้องการ เช่น การปรับปรุงถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้าน, การติดกล้องวงจรปิด, เจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน เป็นต้น
ซึ่งความต้องการของทุกหมู่บ้านได้บันทึกไว้และจะมีการประชาคมระดับตำบลเพื่อนำความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนพัฒนาและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
         
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566