Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบต.สัญจร บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ภายใต้การบริหารงานของนายศุภณัชรัญญ์  พงสินวุฒิบุญญาภา (แก้วลังกา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบต.สัญจร บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย โดย โครงการอบต.สัญจรฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อการประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนทั้งหมด 9 หมู่บ้านคือ
หมู่ที่ 1 บ้านกองก๋อย 
หมู่ที่ 2 บ้านผาเยอ 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่แพหลวง   
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง
หมู่ที่ 5 บ้านแม่แพน้อย 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยวอก                                                         
หมู่ที่ 7 บ้านท่าฝาย
หมู่ที่ 8 บ้านทะโลง 
หมู่ที่ 9 บ้านกองต๊อก
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯเพื่อแสดงความคิดเห็นทั้งผู้นำชุมชน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน จำนวน 500 คน
โดยแต่ละหมู่บ้านได้ แสดงระดมความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ และความต้องการ เช่น การปรับปรุงถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้าน, การติดกล้องวงจรปิด, เจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน เป็นต้น
ซึ่งความต้องการของทุกหมู่บ้านได้บันทึกไว้และจะมีการประชาคมระดับตำบลเพื่อนำความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนพัฒนาและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
         
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566