Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นและกระจายเป็นวงกว้าง และได้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันแล้ว และพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ยังเฝ้าระวังอยู่และเป็นพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวนหลายคน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อประสานงาน และเป็นการลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจในข้อ 8 ของคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ 2544/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564
                   ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยจึงขอปิดสำนักงานระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย และขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
                   1.ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังเกตอาการตนเองตามประกาศเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ ให้รีบแจ้ง ส่วนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อยหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน
                   2.ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง(ผู้ที่ไม่ติดเชื้อและไม่สัมผัสเสี่ยงสูง) ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยอย่างเคร่งครัด
                   และขอร่วมมือประชาชนตำบลกองก๋อยทุกท่าน หากมีเรื่องติดต่อประสานงาน สามารถเข้ามาติดต่อประสานงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565